Во Куманово едукации за безбедно користење на интернетот одржани и на албански јазик
kumanovo-albanski-intro-mala.png Покрај двете македонски училишта во Куманово, кои беа опфатени со едукации за безбедно користење на интернет, во овој град се одржаа едукации и за учениците, нивните родители и наставниците од две училишта во кои наставата се изведува на албански јазик. Едукациите се спроведоа во основното училиште „Бајрам Шабани“ и во средното техничко училиште „Наце Буѓони“. Истите ги реализираше Али Реџаил во втората половина на месец мај.

?? ????????? ???????? ??? ???????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????, ????? ? ????? ????????? ?? ??? ?? ???????? ?????? 100 ???????. ??? ??????? ? ???????????? ???????? ?? ???????????? ? ??????????, ?????? ?? ??????????? ?? ???????? ???.
 kumanovo-albanski-1-mala.png  kumanovo-albanski-2-mala.png

?? ???????? ???????? ???? ???? ?? ????????? 3 ???????? ?? ????????? ?? ????, ????? ? ????? ?????? ?? ????????????, ?????????? ? ???????-?????????? ??????. ??? ???????? ???? ???? 100 ???????, ? ?? ??????? ? ???????????? ???????? ?? ??????????? ? ??????????.

?? ????? ????????, ?????????? ?? ?????????? ?? ???????? ???, ??????????? ??????? ???????????????? ?? ?????? ? ??????????? ?? ??????????? ??????, ???? ? ??????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ??????.