Едукации во општина Кисела Вода
kuzman-za-intro-mala.png Во месец октомври, беа реализирани голем број едукации за децата и наставниците во училиштата кои спаѓаат под општината Кисела Вода. Исто така, како резултат на добрата соработка со општината, се реализираше и една масовна едукација за родителите на учениците кои учат во овие училишта, што пак беше повод за свикување на претставници од медиумите, со цел и тие подобро да се запознаат со темата и сработеното во рамките на проектот.

?? ??????? ???????? ??? ???????? ?????? 4 ??????? ???????? ?? ?????????: „????? ??????????“, „????????? ?????????“, „?????? ?????????? ????“ ? „?????? ????????? ????“. ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ????????: ????? ????????? ? ??????? ????????.

?? ????????? ???????? „????? ??????????“ ?? ?????????? ???????? ?? ????????? ? ????????????. 107 ??????? ?? ?????, ????? ? ???? ????????? ?? ?????????? ???????????, ???? ? 15 ??????????.
 
?? ???????????? ?? ?????????? ???? ???????? ??????? ?????????, ? ????????? ?? ??????????? ? ?? ??????? ?? ???????????? ?? ????????? ?? ?????????. ????????? ????? ????????? ????????? ???????? ?? ????? ?? ??????????? ?? ??????????, ? ??????? ?????? ?? ??? ??? ??????? ???? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ????? ?? ????????? ?? ????????? ??????????. ?????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ??????????? ?? ????????.
 
?? „????????? ?????????“ ?? ?????????? ??? ???????? 85 ??????? ?? ?????, ???????, ?????, ?????, ????? ? ???? ?????????. ???????? ?? ?????????? ????? ???? ???????? ?? 3.11. ?? 12 ?????, ?? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ??????????? ???? ???? ?????????. ?????? ??? ?? ????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ?? 10 ????????.
 
partenija-1-mala.png
partenija-2-mala.png
partenija-3-mala.png
partenija-4-mala.png
partenija-5-mala.png
 
???????????? ?????? ?? ? ??????? ?? ?????????. ????? ?? ???, ??????? ????????, ????? ???????? ?? ???????? ??????? ?? MSN, ?????? ????? ???????? ? ?? ???????? ?? ????????? ???? ??????. ??????????? ?? ?????????? ???? ???????, ? ?????? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????????? ?? ????????????. ??? ???????? ??? ????????????? ?????? ?? ??????? ?? ???????????? ?? ?????????????? ????????, ??? ?????????? ? ???????????? ? ??????? ?? ??????? ?? ???????? ???-??????? ? ?????????, ???? ? ???????????? ? ???????????? ?? ??????? ?? ??? ?? ?? ????????? ?????? ?????????? ?? ?????????.
 
?????? ?? ??????? ?? ?? „????????? ?????????“:
 
 
85 ??????? ?? ????? ? ??????? ????????? ??? ???? ?? ????????? ???????? „?????? ?????????? ????“ ?? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ????????? ?? ????????. ?????? ?????? ????????? ?? ??????????, ?????????? ?? ?????????? ? ???????????? ?è ???? ?? ?? ???????????, ? ???? ? ????????? ??? ????? ???????????? ?? ????? ?? ?????????.
 
kuzman-1.png
 
?????? ?? ??????? ?? ?? „?????? ?????????? ????“:
 
 
?? ?????????? „?????? ????????? ????“ ???, ????? ??????? ????????? ?? ???????????, ??????? ?? ???????????? ? ?????? ??? ??? ?????????? ??????? ????????? ?? ????? ??????? ????????. 5 ???????? ?? ?????? ?? ?????????, ??? ??? ?? ??????? ?? ???? ?????????? ??? ???????? ?? ????? ?????????. ?? ????, ???????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ?????, ?????, ????? ? ???? ?????????, ?????? ????????? ?? ????? ? ??????? ????????? ?????? ?? ?????????? ???????????.
 
dunja-1-mala.png
dunja-2-mala.png
dunja-3-mala.png
dunja-4-mala.png
dunja-5-mala.png
 
?????? 138 ??????? ????? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ??? ?? ???????? ???????? ? ????????????. ????? ???? ???? ??????? ???????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ? ?? ??????? ?? ????? ????????? ?? ??????????, ?????? ????????? ?? ??????? ?? ??????? ???????? ? ??????????? ?? ????????, ?? ??????? ????????? ???? ???????? ?? ??????????. ?? ???????????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????. ???????????? ??? ??????????, ??????????????, ? ????? ?? ??? ??????????? ?? ?????????????? ??????????. 30-??? ?????????? ??? ???????? ?? ???????????.

?? ????? ???????? ?? ??? ???????? ?? ?????????? ?? ???????????? ? ?????????, ??????? ?? ?? ??????????? ???????? ?? ????????. ?? ????????? ??????? ????????? ?? ?????????, ???? ?? ???????? ? ??????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ????????? ????????. ???? ?????? ????? ?? ??? ?? ???????? ??? ?????? ???????? ?? ?????????????? ?? ???????? ????????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??????, ?????????? ? ?????????, ????????? ?? ????????? ? ?????? ???????????? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???????? ?? ??????????, ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????????? ???? ??? ?? ?????????????.

???????? ?? ?????? ??????????????? ?? ??????? ?????? ???? – ????? ????? ??? ?? ??????? ??????? ??????????. ?? ???? ???? ???? ????????????? ?? ???????? ?? ???????????, ???????, ????? ? ????? ??? ??????? ?????? ???? – ?-?? ???????? ?????????. ?? ??? ???????? ?????? ?? ???????, ?? ??????? ??????? ???????? – ??????????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ? ???????????? ?? ????????. ????? ????? ??????????? ?? ???? ?? ???????????? ???????? ?? ??? ????????? ????? ?? ?? ??????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ???????? ? ??????? ?? ??? ????????? ??? ?? ??????.
 
opstina-1-mala.png opstina-2-mala.png opstina-3-mala.png
opstina-4-mala.png
opstina-5-mala.png
 
????? ????????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ???, ???? ? ?????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????????, ?????? ????????? ?? ???????: ???????? ?? ????????, ??????? ?? ????????, ?????????? ? ???????. ?????????????? ?? ?????? ????? ????????? – ??????????? ?? ???????? „??????? ? ?????????? ?? ?????? ? ??????? ????? ?? ????????“ ?? ??????????? ????????????. ?? ???????????? ?? ?????????????? ????????? ??? ?????? ? ????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????????.