На кој веб-сајт треба да му веруваш?

Дали веб-сајтот ги оправдува своите цели?


3g.gifВеб-сајтот може многу убедливо да тврди дека постои поради одредени цели, но ако не го прави тоа поради кое што вели дека постои, тешко дека ќе ти биде од голема корист.

Обиди се да побараш една страница од веб-сајтот. Прочитај го она што го пишува таму и процени дали навистина ти дава информации какви што вели дека треба да ти даде. Има ли некакви слики или дијаграми со кои се илустрира тоа што се кажува? Дали тие ти помагаат да ја разбереш суштината?