Извештај од спроведените едукации за безбедно користење на интернет во Кавадарци
kavadarci-delenje-materijal-mala.gif Во периодот 19-28 мај, во две училишта во Кавадарци, комплетно и успешно беа спроведени 10-те планирани едукации за безбедно користење на интернет од страна на децата, при што како слушатели учествуваа не само учениците, туку и одреден број на наставници и родители. Дополнително, до крајот на месецот беа спроведени уште 8 едукативни сесии со децата од двете училишта, што зборува за заинтересираноста за темата која ја пројавија слушателите и успехот во доближувањето на истата до интересите и сфаќањата на оние на кои едукациите им беа наменети. За спроведување на едукативната работа во овој град, задолжен беше Советот за превентива против малолетничка деликвенција од Кавадарци.

?? ????????? ???????? „???? ??????-??????“ ??? ??????? 3 ??????????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ????????? ?? ??? ??? ???????? ?????? 145 ???????. ?? ?????????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ???? 143 ???? ?? ?????? ??????? ?? ??? ?????????? ?? ???? ????????? ?? ????? ?? ????????? ?????? ?? ???????????. ???????????? ??????????? ?? ???? ????? ??? ?? ??????????? ?? ??? ??????? ???? – ????? ??? ? ??????????? ?? ???????????? ?? ???????????, ?? ? ?? ????????? ???????? ? ???????????? ??????. ??? ??????? ?????? ??? ?????????? ? ?? 16 ?????????? ?? ??????????, ???? ? ?? 27 ???????? ?? ?????? ??? ???? ?? ??????.

kavadarci-veb-mala.gif kavadarci-prezentacija-mala.gif
kavadarci-prasalnici-mala.gif
 
?? ?? „???? ??????“, ?? ????? ???? ?????????? ?????? ?? 38 ????????, ???? ?? 23 ??????????, ???? ? 3 ?????? ?? ????????? ?? ????? ?? ???? ????????? ?? ??? ??? ???????? 134 ????. ?????????????? ???????? ?? ??? ???????? ?????????? ?? ???????? ?? ???????????, ?????????? ??????????? ?? ???? 69 ??????? ?? ????? ? ????? ????????? ?? ???????? ? ????????? ?? ???????? ????????? ?? ????????.

?? ???? ???????? ?? ??????????? ????????, ???????? ?? ?? ??????????? ??????????, ? ?????? ?? ?????? ? ???????????? ????????? ??? ?? ?????????. ???? ???????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ???????? ???????????? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????.